ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / RENTAL HOMES

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
& ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Φωτιά (περιλαμβ. φωτιά από δάσος), κεραυνός, έκρηξη

Πρόσκρουση οχήματος

Πτώση αεροσκάφους και αντικειμένων από αυτά

Βραχυκύκλωμα (όριο Ευρώ 3.000)

Καπνός

Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χαλάζι ή όγκος χιονιού

Διαρροή ή υπερχείλιση σωλληνώσεων / συσκευών (ύδατος, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης)

Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (όριο Ευρώ 2.000)

Απομάκρυνση συντριμμάτων (όριο Ευρώ 5.000)

Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων (όριο Ευρώ 3.000)

Σεισμός και φωτιά συνέπεια σεισμού

Καθίζηση, κατολίσθηση

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (όριο Ευρώ 1.000.000). Καλύπτεται και η αστική ευθύνη προς τους ενοικιαστές. Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του ορίου σε Ευρώ 2.000.000 με πρόσθετο ασφάλιστρο.

Ατυχήματα στο προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση (όριο Ευρώ 100.000 ανά εργαζόμενο και συνολικά Ευρώ 250.000 ανά ασφαλιστική περίοδο)

Ζημιές στο κτίριο από ατύχημα και κακόβουλες πράξεις (που θα προκληθούν από τον ενοικιαστή)

Κατάρρευση, υποχώρηση ή ολίσθηση εδάφους

Πτώση δέντρων, τηλεγραφικών και ηλεκτρικών στύλων

Αμοιβές αρχιτεκτόνων , πραγματογνωμόνων , συμβούλων μηχανικών ή νομικών (όριο Ευρώ 15.000)

Αυξημένοι λογαριασμοί ύδατος λόγω ατυχήματικής ζημιάς διαρροής σωλληνώσεων (όριο Ευρώ 2.500)

Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών μετά από κλοπή (όριο Ευρώ 500)

Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου (μέχρι 6 εβδομάδες και μέγιστο ποσό Ευρώ 20.000/εβδομάδα).

Προστασία Δόσης Στεγαστικού Δανείου (μέχρι 9 μήνες και μέγιστο ποσό Ευρώ 600 / μήνα).

Θανατηφόρος σωματική βλάβη που προκαλείται από ληστές ή πυρκαγιά (όριο Ευρώ 100.000)

‣ Για ασφαλισμένο πρόσωπο άνω των 16 ετών, Όριο Ευρώ 15.000

‣ Για ασφαλισμένο πρόσωπο κάτω των 16 ετών, Όριο Ευρώ 7.500

Κάλυψη ποδηλάτων (όριο Ευρώ 5.000)

Κλοπή περιεχομένου

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών (όριο Ευρώ 3.000 / άτομο, ανώτατο όριο Ευρώ 30.000 ανά ασφαλιστική περίοδο.

Τυχαία ζημιά στα οχήματα των ενοικιαστών μόνο όταν αυτά βρίσκονται σταθμευμένα στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης των εγκαταστάσεων (όριο Ευρώ 50.000 ανά όχημα και Ευρώ 200.000 συνολικά ανά ασφαλιστική περίοδο)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Γενική Απαλλαγή

500 €

500 €

Βραχυκύκλωμα

150 €

150 €

Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

500 €

500 €

Σεισμός

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000

Κατάρρευση, υποχώρηση ή ολίσθηση εδάφους

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2000

2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο € 2000

Διαρροή σωλληνώσεων / Καιρικά Φαινόμενα

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο € 500

5% του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο € 500

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

€ 2,28 ανά € 1.000 ασφαλισμένου κεφαλαίου

€ 2,63 ανά € 1.000 ασφαλισμένου κεφαλαίου

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

220 €

220 €