ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης αφορά την παράβαση καθήκοντος. Καλύπτει κάθε ποσό το οποίο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένο να καταβάλει ως αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά αυτού, υπαλλήλου ή διευθυντικού στελέχους του λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

Ποιούς Αφορά

Λογιστές - Ορκωτοί Λογιστές - Λογιστικά Γραφεία

Δικηγόροι

Πολιτικοί Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες

Πραγματογνώμονες

Εταιρείες Πιστοποίησης

Εταιρείες Security

Διαφόρων Επαγγελμάτων

Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης οποιουδήποτε επαγγέλματος έπειτα από συννενόηση.
Βασικά Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με ξεκάθαρους όρους, εξαιρέσεις και προϋποθέσεις.

Μεγάλα όρια ασφάλισης έως 5.000.000 € ή και μεγαλύτερα κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.

Κάλυψη διεθνών δραστηριοτήτων.

Εξειδικευμένες προτάσεις ασφάλισης ανά περίπτωση.

Άμεση εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.

Πως Προκύπτει η Ευθύνη

Η εναρμόνιση διάφορων κοινοτικών οδηγιών με την Ελληνική νομοθεσία καθιστούν υποχρεωτική την επαγγελματική αστική ευθύνη διαφόρων επαγγελμάτων:

Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών.

Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας.

Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

Βασική Κάλυψη

Οι Ασφαλιστές αποζημιώνουν τον Ασφαλισμένο για κάθε ποσό το οποίο ο Ασφαλισμένος θα είναι κατά νόμο υποχρεωμένος να καταβάλει ως αποζημίωση και για έξοδα και δαπάνες του αιτούντος ως αποτέλεσμα οιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων που υποβάλλονται κατά του Ασφαλισμένου και κοινοποιούνται στους Ασφαλιστές κατά τη περίοδο ασφάλισης λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του:

Ασφαλισμένου

Κάθε άλλου προσώπου, προσώπων, κοινοπραξίας, εταιρείας ή επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ’ονόματος του Ασφαλισμένου, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.

Οι Ασφαλιστές μπορούν επίσης να καταβάλλουν όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση, την αντίκρουση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ασφαλιστηρίου.

Tips
Όλα τα προγράμματά μας προσαρμόζονται εύκολα στις τοπικές αγορές και στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.
Επικοινωνία

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

liability@gkaravias.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

Καλέστε σήμερα στο
210 36 40 618
για περισσότερες λεπτομέρειες