Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (Μεσίτη Ασφαλίσεων) δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να τα επεξεργάζεται με σύννομο και διαφανή τρόπο.
Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

 

 1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η KARAVIASUNDERWRITINGAGENCYAEθα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (DataController).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Ευριπίδου 12

105 59 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103640618

e-mail: info@gkaravias.gr

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DataProtectionOfficer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της KARAVIASUNDERWRITINGAGENCYAE με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο email: dpo@gkaravias.gr.

 

 1. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

 

Η KARAVIASUNDERWRITINGAGENCYAE θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • για την εκτίμηση (Underwriting), αντασφάλιση και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου, και τον καθορισμό του ασφαλίστρου,
 • για τη σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου,
 • για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του ασφαλιστηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου,
 • για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες της KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE ,
 • για τη συμμόρφωση της KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

 

Η KARAVIASUNDERWRITINGAGENCYAE δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την εκτέλεση των αναγκαίων προ-συμβατικών ενεργειών και για την εκπλήρωση των όρων του ασφαλιστηρίου σας, εάν αυτό καταρτιστεί.

 

 1. Τι σημαίνει Προσωπικά Δεδομένα

Με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά, εφόσον σας αναγνωρίζουμε ή μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε μέσω της συγκεκριμένης αυτής πληροφορίας ή πληροφοριών. Η αναγνώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αυτής της συγκεκριμένης πληροφορίας είτε πιθανόν αφού συνδυάσουμε την συγκεκριμένη πληροφορία με άλλες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679, εφεξής GDPR). Όταν αναφερόμαστε στην έννοια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εννοούμε κάθε είδους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται στα προσωπικά σας

δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Σημειώνεται ότι η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE δεν πρόκειται να επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως πχ γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία σας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την ασφαλιστική σας επιχείρηση και ιδίως τα δεδομένα υγείας σας, με σκοπό ιδίως την εκτέλεση της ασφαλιστικής σας σύμβασης και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο υγείας. Για τον λόγο αυτό πριν την ολοκλήρωση της σύναψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας καλείστε να ενημερωθείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας, καθώς και να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων υγείας σας, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον κλάδο της υγείας.

 

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AEθα επεξεργαστεί:

 • Τα στοιχεία ταυτότητάςσας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ.).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίαςσας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κλπ.).
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας.
 • Τυχόν άλλα δεδομένα που η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE τηρεί στο αρχείο της.
 • Μπορεί, να αποκτήσουμε, επίσης, πρόσβαση στα παρακάτω Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν:

ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς, μέσω της βάσης δεδομένων της εταιρίας ICAPκαθώς και στοιχεία για το ακίνητό σας μέσω του Εθνικού Κτηματολογίου και των κατά τόπους αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων.

 

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η KARAVIASUNDERWRITINGAGENCYAE θα σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συμβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα εκκαθαριστικό εφορίας ή πιστοποιητικά περί μη οφειλής δανείων, σε περίπτωση ενυπόθηκων ακινήτων.

 

 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

 

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς οργανισμούς όπως: με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας και έναν εξουσιοδοτημένο πραγματογνώμονα, σε περίπτωση προ-ασφαλιστικού ελέγχου ή σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου. Μπορεί, επίσης, να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα τεχνικά τμήματα των συνεργατών μας σε θέματα επικοινωνίας και διαφήμισης , καθώς και με συνεργαζόμενες αντασφαλιστικές ή μεσιτικές εταιρίες.

Η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.

Η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

 

 1. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δυστυχώς, η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE δεν δύναται να προβεί στη σύναψη του ασφαλιστηρίου ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και καλύψεων που αυτό προβλέπει.

 

 1. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE (www.gkaravias.gr). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@gkaravias.grγια την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

 

 1. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 

 1. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ και μέχρι είκοσι έτη μετά τη λήξη ισχύος του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση μη σύναψης του ασφαλιστήριου, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι και για πέντε έτη.

 

 1. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα που λαμβάνουμε κατά την επεξεργασία τους

Η KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY AE προβλέπει στις εταιρικές διαδικασίες της τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζει στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται για την συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων. Τα μέτρα αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 

 1. μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 2. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της χρήσης ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 1. μέτρα που εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της καταγραφής των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβαστούν, αντιγραφούν, αλλαχθούν ή αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 2. μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 3. μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη (έλεγχος αναδόχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από τυχαία καταστροφή ή απώλεια (έλεγχος διαθεσιμότητας).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

 

*** Το παρόν κείμενο ενημέρωσης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ισχύει από 03/08/2018. Ο χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο του κειμένου ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερώνεται συχνά για τυχόν αλλαγές του.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

210 36 40 618